Biologia | Diari de recerca

20: La campanya s'ha acabat, però: com podem reduir la contaminació?

29 juny 2007 | Biologia, Diari de recerca

Malgrat que els nivells de contaminació de l’aire a Barcelona s’han reduït clarament en les últimes dècades, és necessari realitzar un esforç addicional per a l’aplicació de plans de reducció d’emissions de manera urgent. La nostra contaminació és deguda a l’efecte dels focus locals, essent el trànsit rodat el de major impacte, per la qual cosa podem deduir que una actuació adequada al trànsit rodat reduiria, considerablement, els nivells de material particulat (PM) que respirem a Barcelona.

En l’actualitat, hi ha diverses mesures per pal·liar això. Es basen en l’aplicació de tecnologies que redueixen les emissions dels motors. L’optimització del disseny dels motors han reduït les emissions fins a valors ja difícils de disminuir, per la qual cosa els últims anys se n’han anat estenent els sistemes de tractament d’emissions, una vegada que surten al sistema d’escapament, mitjançant catalitzadors, filtres o reactors químics.

Per exemple, la utilització de filtres-trampa per a dièsel amb una eficiència del 99% les emissions primàries de PM. La seva utilització en els vehicles de transport públic, i d’altres vehicles pesants tal com la maquinària utilitzada en construcció-demolició, en activitats agrícoles, autobusos escolars o recollida de residus urbans, reduiria considerablement, per tant, les emissions de material particulat primari. Malgrat tot, tenim tres problemes importants: a) l’existència d’una gran flota de vehicles relativament antics amb elevats nivells d’emissió; b) la gran flota de vehicles dièsel relativament nous però amb tecnologies de reducció d’emissions basades en la millora de la combustió; c) l’increment marcat i continuat del parc de vehicles.

Hi ha, a més, altres mesures “no tecnològiques”, encaminades a reduir les emissions a la ciutat mitjançant actuacions com pot ser:

– Promoure un estil de vida més saludable (potenciant trajectes a peu o en bicicleta) millorant el transport públic (qualitat, freqüència, preus competitius, ús de tecnologies netes) i incrementar les zones verdes i peatonals a les ciutats.
– Restringir el trànsit de cotxes i motos al centre de la ciutat i la circulació de camions a l’àrea urbana en la seva totalitat.
– Incentivar el canvi, a nivell particular, a vehicles més nets que emprin tecnologies, per exemple, per al tractament de cotxes dièsel, gas natural, hidrogen o cotxes híbrids.
– Augmentar la freqüència en la inspecció d’aquests vehicles en mal funcionament.
– Rentar les carreteres en períodes amb baixos nivells de precipitació per a minimitzar la resuspensió de pols dipositada a la carretera.
– Potenciar el canvi en els sistemes de calefacció d’edificis utilitzant tecnologies i combustibles néts.
– Promoure tecnologies nétes de NOx i de SOx a focus propers a ciutats, com per exemple, les centrals tèrmiques.
– Exigir bones pràctiques ambientals en els ports i durant les activitats de demolició i de construcció (en són exemples: protegir càrregues i descàrregues de residus i cobrir amb grava o escòria zones de construcció, demolició o que estan sense asfaltar).
– Informar el públic sobre els nivells diaris de pol·lució de l’aire i les previsions per als propers dies així com els seus possibles efectes en la salut.

I, possiblement, moltes coses més que cadascun de nosaltres podríem fer a la nostra vida quotidiana. Per què no hi penseu?

Bé, ha estat un plaer per a tot aquest equip científic compartir amb vosaltres tot allò que ens passa o que fem diàriament. La campanya s’acaba avui, però us seguirem enviant els resultats de les nostres recerques amb relació a la contaminació atmosfèrica.

Us desitgem un bon estiu!

L’equip científic

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.