Biologia | Diari de recerca

17: De què estan fetes les partícules del Montseny?

26 juny 2007 | Biologia, Diari de recerca

Avui us explicarem de què estan fetes les partícules atmosfèriques del Montseny a partir de les anàlisis químiques dels filtres. Com hem anat veient, la composició del material particulat atmosfèric varia moltíssim, tant temporalment com espacialment. Per això, i perquè tingueu una idea el més realista possible, ens basarem en els resultats obtinguts durant el període 2004-2006 per en Jorge Pey i per la Noemí Pérez. Aquestes dades pertanyen a les seves tesis doctorals i no només en la campanya actual.

Al Montseny, els nivells mitjos de PM obtinguts durant el 2004-2006 són de 17 µg/m3 de PM10 i 14 µg/m3 de PM2.5, que estan en el rang dels valors mitjos de concentració registrats en altres estacions de fons regional de la Península Ibèrica (15-20 µg/m3 de PM10 i 12-17 µg/m3 de PM2.5, Querol et al. 2004a i b, i 2007).

Els compostos majoritaris del PM10 i PM2.5 al Montseny són els compostos inorgànics secundaris (CIS, SO42-+ NO3- + NH4+) amb valors mitjos anuals compresos entre 5 i 6 µg/m3, amb un valor mitjà en el període 2004-2006 de 5.6 µg/m3. D’aquests, els sulfats són els compostos majoritaris amb valors mitjos anuals que oscil·len entre 2.6 i 2.9 µg/m3, amb un valor mig en el període 2004-2006 de 2.8 µg/m3. Els valors mitjos anuals de nitrat  (NO3-) en PM10 oscil·len entre 1.5 i 1.9 µg/m3, amb un valor mig en el període 2004-2006 de 1.7 µg/m3. Quant a PM2.5 aquesta contribució es redueix lleugerament, amb valors mitjos anuals entre 1.3 i 1.7 µg/m3 i un valor mig en el període 2004-2006 de 1.5 µg/m3. Els valors mitjos anuals d’amoni (NH4+) en PM10 i PM2.5 oscil·len entre 0.7 i 1.4 µg/m3, amb un valor mitjà en el període 2004-2006 de 1.1 µg/m3.

La matèria crustal (o mineral, suma de Al2O3, SiO2, Fe, Ca, CO32-, K, Mg, Ti, P, i Mn) presenta valors mitjos anuals en PM10 entre 3.6 i 4.8 µg/m3, amb un valor mig en el període 2004-2006 de 4.1 µg/m3. Quant a PM2.5 aquesta contribució es redueix considerablement, amb valors mitjos anuals entre 0.8 i 1.8 µg/m3 i un valor mig en el període 2004-2006 de 1.3 µg/m3. La matèria carbonosa (OM+EC) és el tercer component en ordre d’importància en PM10 (el segon en PM2.5), amb nivells mitjos en el Montseny en el període 2004 a 2006 que oscil·len entre 2.9 i 4.6 en PM10 i PM2.5, amb un valor mig per a tot el període de 3.6 µg/m3.

Els valors mitjos anuals en PM10 de l’aerosol marí (suma de Cl- i Na) oscil·len entre 0.4 i 0.6 µg/m3 amb un valor mig en el període 2004-2006 de 0.5 µg/m3. Quant a PM2.5 aquesta contribució es redueix considerablement, amb valors mitjos anuals entre 0.1 i 0.3 µg/m3 i un valor mig en el període 2004-2006 de 0.2 µg/m3.

Per últim, el contingut mig anual de metalls obtingut en el Montseny és inferior a 100 ng/m3, i està en el rang dels obtinguts en les altres estacions de fons regional. No s’ha identificat cap metall en concentracions anòmalament elevades en la zona del Montseny.

Si comparem els resultats obtinguts amb els registrats en estacions de fons regional al nord d’Espanya, podem concloure que els nivells de matèria carbonosa estan en el rang dels obtinguts en les altres estacions de fons regional. Els nivells de matèria mineral en PM10 depenen de la climatologia i de l’orografia de la zona, essent entremitjos entre els obtinguts en zones més humides, amb major cobertura vegetal i menors nivells de matèria mineral i els obtinguts en zones de caràcter semidesèrtic. Els compostos secundaris presenten valors similars als registrats en les altres estacions de fons regional, malgrat que els de sulfat estan en el rang inferior i els de nitrat en el rang superior dels obtinguts en les altres estacions de fons regional considerades.

Avui ens hem centrat en els resultats a l’estació del Montseny. Demà, veurem quins són els resultats per a la zona urbana de Barcelona.

Fins al proper missatge!

L’equip científic

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.