Condicions generals d’ús

La utilització d’aquest lloc web està subjecte a l’acceptació de les següents condicions d’ús. El sol fet d’accedir a aquesta web i utilitzar els seus continguts, implica que l’usuari ha llegit i accepta totes les condicions.

La FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ (d’ara endavant FCRI), es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis de les Condicions Generals i, en general de tots els elements que integren el disseny i la configuració d’aquesta pàgina web. Igualment, també es reserva el dret de suspendre, temporalment o definitivament, l’accessibilitat a les seves pàgines web.

Els preguem que llegeixin atentament aquest apartat.

Informació general en compliment de la llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), llei 34/2002 de 11 de juliol.

Titularitat del lloc web:

Domini: www.recercaenaccio.cat
Titular: Ffundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
Domicili social: Passeig Lluis Companys, 23
Telèfon: 93.268.77.00
e-mail: info@fundaciorecerca.cat
NIF: G-58285784
Dades registrals: Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, inscrita amb el número 281.

Politica de privacitat

És important per a l’FCRI garantir la protecció, privacitat i seguretat de la informació personal de l’usuari, i per aquest motiu intentem complir amb les lleis sobre privacitat, protecció de dades i seguretat de totes les dades personals on tenim llocs web.

A través dels nostres llocs web, l’FCRI no recollirà cap tipus d’informació personal sobre l’usuari, llevat que aquest voluntàriament ens les faciliti, ja bé sigui omplint algun formulari (Contacte) o mitjançant altres vies. Les dades personals rebudes seran usades per respondre les consultes, enviar comunicacions a l’usuari perquè estigui informat sobre els nostres serveis, així com de totes les activitats relacionades amb les pàgines web, sempre que així ens ho autoritzi.

Els llocs web de l’FCRI poden contenir enllaços a altres llocs web gestionats per tercers sobre els quals l’FCRI no exerceix cap tipus de control. L’FCRI no és responsable de les polítiques de privacitat o el contingut d’altres llocs web no gestionats per ella mateixa.

Exclusió de responsabilitat

Qui utilitza aquests llocs web, ho fa pel seu propi compte i risc. L’FCRI no es fa responsable dels errors o omissions que poguessin tenir aquests llocs web, ni tampoc es fa responsable de qualsevol dany o perjudici produïts ni dels defectes tècnics, sigui quina sigui la seva naturalesa, que es derivin de les matèries contingudes en aquests llocs web i de l’ús de la informació.

L’FCRI no garanteix l’absència de virus o elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic de l’usuari, ni en altres documents o arxius.
L’FCRI no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a les seves pàgines web.

Informació tècnica

Les webs són compatibles amb tots els navegadors coneguts i incorpora el disseny web adaptatiu per tal de poder ser visualitzada des de qualsevol dispositiu (telèfon, tauleta, ordinador, etc.).

Propietat intel·lectual, industrial i drets d’autor

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualsevol altre element inserit en els llocs web, pertanyen a l’FCRI, o en el seu cas, a tercers.

Les informacions, que poden provenir de fonts externes (identificades oportunament en cada cas), podrien no ser completament exactes o actualitzades, tot i els esforços perquè així sigui.

Tots els continguts estan protegits pels drets d’autor, i propietat intel·lectual, que l’usuari ha de respectar. La informació d’aquesta web només podrà ser usada per aquelles persones expressament autoritzades per l’autor.

Resta prohibit qualsevol ús dels continguts de la pàgina web, concretament sobre les fotografies, imatges, textos, disseny gràfic, continguts creatius i estètics, índexs, sons i codis font, sense l’autorització expressa dels seus titulars/autors. Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris.

L’FCRI, Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, són marques protegides legalment i propietat de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir o manipular els drets d’autor, o altres dades identificatives, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme de informació que poguessin contenir els continguts. Tota vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial inclosos en aquestes webs, així com la infracció de la normativa que els protegeix establerta en el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, legislació referent a la protecció de patents i marques, i qualsevol altra normativa vigent, comportarà les responsabilitats civils i/o penals que en cada cas corresponguin.

Protecció de dades personals

La facilitació de dades personals no és requisit per tal d’accedir als continguts d’aquestes webs. Únicament s’emmagatzemaran les dades personals que l’usuari voluntàriament faciliti si ho desitja, ja bé sigui mitjançant formularis, com mitjançant qualsevol altra via. L’FCRI, com a responsable de les dades, es compromet a complir la legislació vigent en matèria de protecció i tractament de dades personals i, en particular, amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679, de 27 d’abril del 2016, i amb la seva normativa de desplegament.

Per aquest motiu, els comuniquem que les seves dades de caràcter personal, seran tractades amb la màxima confidencialitat i d’acord amb les finalitats que vostè hagi autoritzat.

La finalitat principal del tractament de les seves dades personals, és gestionar la relació amb els interessats i incorporar-los a la base de dades de l’FCRI per poder-los facilitar informació sobre els actes i activitats que creiem que puguin ser del seu interès tan per correu electrònic com per correu convencional. La conservació de les dades a la nostra base de dades és indefinida mentre vostè no les cancel·li.

La base jurídica que permet el tractament de les dades personals dels usuaris, és el consentiment.

Puntualment, per tal de fer els enviaments informatius sobre les nostres activitats, podem utilitzar plataformes d’enviament de correus electrònics (com per exemple MailChimp o MailRelay). Aquestes plataformes, que garanteixen la confidencialitat durant el tractament, requereixen que s’incorporin prèviament les dades imprescindibles per dur a terme l’enviament i una vegada realitzats, les dades són eliminades. No està prevista ni la cessió ni la comunicació de les seves dades a d’altres entitats (exceptuant els casos anteriors, si escau), ni la transferència internacional de dades.

Els usuaris, les dades del quals siguin objecte de tractament, podran exercir gratuïtament els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les seves dades així com el dret a revocar el consentiment prestat, de conformitat amb la legislació vigent. Aquests drets podran ser exercitats per l’usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, passeig Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o passaport, posar la referència “LOPD FCRI” i contingut concret del dret exercit. També podrà exercir els seus drets sol·licitant-ho per correu electrònic a l’adreça lopd@fundaciorecerca.cat, signat digitalment o bé acompanyat amb una còpia escanejada d’un document oficial que l’identifiqui, exposant el dret exercit.

Si considera que, per un motiu fundat, hem vulnerat algun dels seus drets, l’informem que té el dret i pot adreçar-se a les Autoritats de Control per tal de reclamar-ho, en aquest cas, l’Agencia Española de Protección de Datos.

Els usuaris garanteixen que són majors d’edat i que la informació facilitada és exacta i veraç. Seran els únics responsables de la veracitat i correcció de les dades incloses, quedant l’FCRI exonerada de qualsevol responsabilitat sobre això.

Mesures de seguretat

L’FCRI informa a l’usuari que ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu la normativa vigent en matèria de protecció de Dades. Igualment, l’FCRI garanteix a l’usuari el compliment del deure de secret professional respecte de les dades personals dels usuaris i del deure de guardar-los.

Política de galetes

Les galetes són petits arxius de text que recullen petites quantitats d’informació i que es descarreguen al navegador quan es navega per un lloc web. Aquests arxius normalment es classifiquen com a galetes de sessió o com a galetes persistents. Les primeres desapareixen del dispositiu quan es tanca el navegador i les persistents romanen a l’equip fins que l’usuari les elimina o vencen.

En el cas d’aquest lloc web, només utilitzem galetes de sessió que desapareixen una vegada es tanca el navegador i les pròpies de Google Analytics (que recullen informació anònima per saber com s’utilitza el lloc web, la procedència, les pàgines visitades, etc.). A més, el WordPress pot utilitzar-ne d’altres per a finalitats estadístiques.

Legislació I jurisdicció aplicable

Aquests condicions generals queden subjectes a l’ordenament jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l’accés a la pagina web, l’usuari i l’FCRI, acorden sotmetre’s expressament a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona.