Biologia | Diari de recerca

13: Com interpretem les dades al llarg del temps?

14 juny 2007 | Biologia, Diari de recerca

Una de les tasques que realitzem a cada visita que fem a les estacions és descarregar les dades obtingudes amb l’espectròmetre làser (GRIMM), directament des de l’equip a l’ordinador portàtil.

En arribar a l’Institut ja podem començar a tractar les dades a nivells de PM10, PM2.5 i PM. L’equip està configurat per a subministrar mesures horàries. És a dir, que obtenim una dada per a cada hora.

Quan mostrem en una gràfica els nivells horaris de PM10, PM2.5 i PM1 enfront del temps, podem observar l’evolució horària dels nivells d’aquests contaminants.

En el gràfic, pots observar els nivells que hem registrat a les estacions del Montseny i de Barcelona des de principis de maig. Com veus, a l’estació de Barcelona tenim força hores sense registre degut a problemes elèctrics.

Ara, el primer que s’ha de fer és depurar les dades. Pot ser que s’identifiquin pics anòmals (quan la línia de la gràfica fa una pujada brusca) degut a un funcionament erroni de l’equip per pujades de la tensió.

El següent pas és calcular els valors mitjans per als períodes en els quals hem realitzat el mostratge amb els equips gravimètrics. D’aquesta manera podem comprovar si el nostre equip treballa bé i, en cas contrari, identificar el factor de correcció.

Després s’han de calcular les mesures diàries i corregir-les. Això no permetrà identificar si hi ha hagut dies amb mitjanes diàries superiors al valor límit diari establert per la directiva actual.

Ara, ja tenim les dades preparades. Ara, podem començar amb la interpretació de l’evolució dels nivells de partícules. Així identificarem l’origen dels episodis de contaminació.

Per fer això, combinem la interpretació d’aquestes sèries temporals amb altres eines tal com els mapes d’aerosols, les fotografies obtingudes des del satèl·lit i el càlcul de retrotrajectòries. Però, algunes d’aquestes coses us les explicarem en els propers missatges.

Fins ben aviat!

L’equip científic

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.