Biologia | Diari de recerca

15: Què són les intrusions africanes?

22 juny 2007 | Biologia, Diari de recerca

Hola de nou!

Avui interpretarem tots plegats les sèries temporals dels nivells de partícules. Intentarem identificar l’origen dels episodis amb els nivells més elevats. Per fer això, ens hem de fixar, primer, en les dades del Montseny, ja que, en aquesta ocasió, no tenim tanta influència de les emissions locals, com és el cas de Barcelona.

Fixem-nos en la fotografia dels nivells horaris corresponents al mes de maig. S’han registrat diversos episodis amb nivells més alts de partícules que ara us hem assenyalat amb triangles vermells i rombes blaus. Per què penseu que hem distingit aquests dos tipus d’episodis?

Si us ho fixeu bé, veureu que en el cas dels triangles vermells els nivells de PM.5 (línia verda) i de PM1 (línia vermella) solen ser molt propers als de PM10 (línia blava).

En aquests casos es tracta de partícules molt fines, la qual cosa ens indica que són partícules emeses pels humans: pot ser que siguin les partícules emeses a Barcelona o a les zones urbanes i industrials més properes; o bé, que vinguin d’altres zones d’Europa industrialitzades.

Si mirem les dades (del nostre full Excel) veiem que aquests epipodis es registren cada dia, més o menys, a la mateixa hora.

Els rombes blaus ens marquen episodis de partícula de granulometria més gruixuda: tal com veieu, els nivells de PM10 són molt més elevats que els de PM2.5 i PM1. A més, aquests episodis són els que han registrat els nivells més elevats de partícules; fixeu-vos en el dia 24 de maig quan vàrem arribar a registrar fins a 84 µg/m3 de mitja horària de PM10 hora al Montseny.

D’on venen aquestes partícules tan gruixudes que impacten al Montseny des dels dies 22 fins al 25 de maig?

Per tal d’identificar l’origen d’aquests episodis hem d’utilitzar diverses eines tal com els mapes d’aerosols, les fotografies des de satèl·lit i el càlcul de les retrotrajectòries. Ens centrarem en el dia 24 de maig. Tal com veieu en el model DREAM (figura), del BSC, ens preveia per a les 12 hores del dia 24, que una massa de pols, probablement emesa des del desert del Sahel, arribaria fins a la península Ibèrica, amb una major intensitat. És la taca marró més intensa.

Per altra banda, les trajectòries calculades amb el model Hysplit (Figura) ens indiquen que les masses d’aire, que el dia 24 (línia verda) arribaven al Montseny a més alçària, provenien del nord d’Àfrica.

Per últim, la imatge del satèl·lit Sea WIFS de la NASA ens mostra una taca de pols sobre el Mediterrani Occidental sobre la zona de llevant de la Península Ibèrica.

Doncs, ja hem identificat l’origen d’aquests episodis! Es tracta d’intrusions de masses d’aire carregades de pols emeses des del nord d’Àfrica i transportades cap al Mediterrani.

Aquests tipus d’episodis afecten freqüentment a la Península Ibèrica. Donada la seva importància i el seu impacte en la qualitat de l’aire, conjuntament amb l’INM i el CIEMAT, anem realitzant la predicció d’aquests episodis en el marc d’un projecte finançat pel Ministerio de Medio Ambiente. Si voleu veure algunes prediccions i el llistat dels episodis que us hem anat descrivint al llarg d’aquesta campanya, cliqueu aquí. Si voleu veure’n un llistat més ampli, podeu clicar aquí.

I com afecten aquestes masses d’aire a Barcelona? A les fotografies adjuntes, podeu veure l’aspecte groguenc de les capes baixes de l’atmosfera dins l’àrea de Barcelona. Tal com hem vist, sens dubte, part d’aquesta pols prové del desert, però, tota la pols que es veu en aquestes fotografies prové del desert? Doncs això ho veurem en els propers missatges i al llarg de la setmana entrant!

Si compareu els registres obtinguts amb l’espectròmetre làser al llarg del mes de maig, a ambdues estacions, veureu que, sistemàticament, els nivells de les tres fraccions de PM (PM10 PM2.5 i PM1) són més elevades a Barcelona degut al gran impacte de les emissions locals tal com el trànsit rodat i les emissions residencials i industrials. El material transportat des del nord d’Àfrica se superposa al material particulat local podent interaccionar entre si i donant lloc a la formació de noves espècies.

Fins a la propera setmana i bona revetlla de sant Joan!

L’equip científic

Podeu observar l’alta contaminació que es registra a dia d’avui (23/05/2007) a Barcelona.
Contaminació a Barcelona

El dilluns hi va haver una intrusió de pols africana que va deixar els carrers de Barcelona ben bruts de fang. Avui, dimecres 23 de Maig del 2007, a més, hi ha una elevada contaminació d’origen antropogènic (deguda als humans).

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.