Arts i Humanitats | Diari de recerca | Tecnologia i enginyeria

10: El diari d’excavació: el llibre sagrat de l’arqueòleg

23 desembre 2013 | Arts i Humanitats, Diari de recerca, Tecnologia i enginyeria

Fins ara hem parlat de moltes de les tasques que realitzem cada dia a l’excavació arqueològica de les muralles: picar, netejar, desmuntar, carretejar terra, documentar, trobar, etc. Però hi ha una petita feina que realitza diàriament el director d’aquesta intervenció, i per suposat de qualsevol altra intervenció arqueològica, que és la d’escriure i tenir al dia un diari d’excavació.

 
Què és un diari d’excavació? És on es recull totes les tasques, dades, impressions personals sobre els treballs o objectius plantejats d’aquell dia. Normalment un comença posant la data i el nombre d’arqueòlegs d’aquell dia. Pot continuar amb algun dibuix, croquis, anotació de les zones de treball, i amb la descripció d’hipòtesis sobre els contextos arqueològics o d’algunes troballes. Si a més a més aquell dia hi ha hagut reunió de direcció d’obra, o alguna visita (escoles, companys, estudiosos) queda també anotat. En definitiva, qualsevol dada que pugui ser rellevant tant pel desenvolupament de la feina com per la posterior elaboració de la memòria científica.
El diari d’excavació és sens dubte un dels documents més importants per a un arqueòleg. Sense ell, una excavació com la que es realitza a les muralles romanes de Barcino seria inconcebible. La importància d’aquest document queda palesa quan es consulta diaris d’antigues excavacions a la muralla fetes pels Drs Serra Ràfols o Duran i Sanpere al llarg del segle passat, en els quals podem recuperar molta de la informació que es va extreure a l’excavació i adequació de moltes de les torres i trams de la muralla (descripcions, fotos…). Són documents que es guarden en diferents institucions com a part del patrimoni documental de l’arqueologia. Un exemple més del valor del diari d’excavació el trobem en el DECRET 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. On, en el Capítol preliminar, Disposicions generals, Article 11j dins de les obligacions de la direcció arqueològica s’estableix la de portar un llibre diari de la intervenció, d’acord amb el model aprovat per la Direcció General del Patrimoni Cultural, en el qual s’han de fer constar: les dates d’inici i d’acabament de la intervenció, les dates de les visites d’inspecció i les ordres que s’hi donin, les incidències que es produeixin en el transcurs de la intervenció i altres aspectes que la direcció consideri d’interès.
Lleis apart, el diari és el llibre sagrat per l’arqueòleg, igual que les notes de treball de qualsevol científic. En el nostre cas, els diaris permeten reviure una mica el dia a dia de l’excavació un cop acabada. En el diari de l’excavació de la muralla, hi ha un dia molt especial: el 3 de desembre, el dia que va nàixer en Pau, el segon fill d’en Jordi Ramos.
 

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.