Diari de recerca

1. El problema ambiental als Andes

02 març 2010 | Diari de recerca

Hi ha contaminació a l’aigua?

El problema de la contaminació de l’aigua que és causat per la mineria és considerat un dels més complicats de resoldre atesa la dificultat i al cost dels seus tractaments. Un equip de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya intenta avaluar l’impacte que la contaminació pot tenir en la salut a la zona dels Andes.

A Sud Amèrica, aquest és un problema amb el qual s’ha coexistit durant segles. Les activitats mineres al continent han augmentat especialment els últims quinze anys, de tal manera que es coneix aquest fenomen com a “boom miner”.  El boom miner a països com els de la zona andina es causat principalment per l’augment dels preus dels minerals a nivell mundial i al baix cost de producció en aquests països. Les empreses es troben amb polítiques econòmiques, socials i ambientals favorables als seus interessos, en contrast amb la pobresa que massa cops es viu a zones properes a les mines. 

La mineria provoca el vessament de metalls a l’aigua

Existeixen diferents tipus de mineria. Poden ser subterrànies o bé a cel obert amb diferents mides: gran, mitjana o petita escala. Els impactes que produeixen són diferents (i evidentment l’escala és un factor important), però totes tenen en comú el vessament de metalls (com ara arsènic, cadmi, coure, mercuri, plom o zinc) que tard o d’hora van a parar a l’aigua dels rius, cosa que provoca un detriment de la flora i fauna aquàtiques atesa la toxicitat dels metalls.

El major impacte s’anomena Drenatge Àcid de Mines, DAM, que succeeix principalment quan les mines deixen de funcionar. Llavors les roques que han estat explotades o perforades s’oxiden amb el contacte a l’aigua. A partir d’aquí, quan plou els metalls de les roques passen a l’aigua (lixivien) i acaben als rius o bé als aqüífers. Cal tenir present que els metalls es troben usualment a les parts més elevades de les muntanyes, justament on hi ha les zones d’abastiment d’aigua de les conques.

Els contaminants s’acumulen en els organismes

A més a més, els metalls s’acumulen en els organismes vius, sobretot als nivells més elevats de la xarxa alimentària. Això vol dir que un depredador (posem una àliga pescadora, per exemple) concentra major quantitat de tòxics que les preses de les quals s’alimenta (els peixos) perquè els va acumulant al llarg del temps. Per tot això, la contaminació d’aigües per mineria no solament produeix impactes en la salut, sinó que també produeix efectes socioeconòmics ja que cada cop hi ha pitjors condicions per cultivar, que és el principal mitjà de vida de la gent camperola.  

La nostra recerca: avaluar el risc que comporta la contaminació de l’aigua

La situació és complexa. L’Estat i les empreses mineres neguen l’existència de contaminació de metalls a l’aigua. Alhora no hi han gaires estudis que permetin conèixer l’estat de les aigües a prop de les zones d’activitat minera, on viu població eminentment rural. Per tant, l’objectiu de la nostra recerca és l’avaluació del risc al qual es troben aquestes persones per tal de desenvolupar mesures de tractament d’aigua apropiades si és necessari.

Cristina Yacoub

0 Comentaris

Envieu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.